Adatvédelmi tájékoztató - ERDOSDR

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Adatvédelmi tájékoztató

 

 
 
KÉRJÜK OLVASSA EL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNKAT, AMELY AZ ERDOSDR.HU OLDAL HASZNÁLATÁRA VONATKOZIK:
 
 

1      Általános szabály
 
 
Az általam üzemeltetett internetes oldal használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá Magyarország és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) jogszabályaival összhangban megengedett.
 
 
2      A honlap tartalma
 
 
A honlapon található információkat saját magam helyeztem el. Ezen információk pontosságára, teljességére azonban nem adok garanciát. Nem vállalok felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek a honlapomra történő belépésből vagy azok használatából erednek. Fenntartom a jogot arra, hogy amikor szükségesnek látom, változtatást, javítást, fejlesztést végezzek a honlapomon, előzetes figyelmeztetés nélkül.
 
 
3      Kapcsolódó honlapok
 
 
A www.erdosdr.hu oldal tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a erdosdr.hu oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, ezért nem vállalok semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért.
 
 
4      Adatvédelem
 
 
Tiszteletben tartja honlapom látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értem azon adatokat, melyek alapján azonosítani lehet Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail, stb. címe alapján. Az erdosdr.hu oldal az alábbi adatokat rögzíti:
 
 
4.1    Ajánlatkérés esetén
 
 
Amennyiben Ön valamely szolgáltatásom igénybe vételével kapcsolatban ajánlatot kíván kérni, akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:
 
 
Név, telefonszám, email cím
 
 
Az adatokat kizárólag a kért ajánlat megadása érdekében használom fel. Az ajánlatadás érvényességének lejárta után padig törlöm azokat.
 
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1 bekezdés b pontja. azaz „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges"
 
 
4.2    Cookie-k
 
 
A erdosdr.hu weboldalon tett látogatások során a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A cookie-k elhelyezésével a weboldal működtetőjének célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.
 
 

· Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a szolgáltató honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 
· Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy a szolgáltató a felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a szolgáltató nem használja arra, hogy a felhasználót személyesen azonosítsa.
 
 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1 bekezdés f. pontja, azaz „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek."
 
 
4.3    Weboldal látogatás naplózása
 
 
A weboldal üzemeltetőjének technikai rendszere az Ön látogatását automatikusan naplózza. A naplózás célja a weboldal üzemeltetésének biztonságosabbá tétele, az esetleges üzemzavarok okának kiderítése, a kezelt adatok biztonságának megőrzése. Ennek érdekében a napló a következő adatokat rögzíti:
 
 
Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
A weboldal látogatási naplóját a weboldal működtetője kizárólag az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeihez használja fel. Az adatok megőrzésének időtartamát az üzemeltető informatikai biztonsági előírásai határozzák meg.
 
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1 bekezdés f. pontja, azaz „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek."
 
 
5      Személyes adatok használata
 
 
Személyes adatainak megadásával felhatalmazza irodámat arra, hogy személyes adatait a tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjam.
 
 
5.1    Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
 
 
A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat harmadik félnek nem adom át.
 
 
Az adatok kezelésével összefüggésben adatfeldolgozóként megbízást adok a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelői utasításom alapján, a jelen tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.
 
 
5.2    Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
 
5.3    Tájékoztatáshoz való jog
 
 
Intézkedtem annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsak.
 
 
5.4    Az érintett hozzáféréshez való joga
 
 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 
 
· az adatkezelés céljai;
 
· az érintett személyes adatok kategóriái;
 
· azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 
· a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 
· a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 
· a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 
· az adatforrásokra vonatkozó információ;
 
· az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 
 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 
 
5.5    Helyesbítés joga
 
 
Az érintett kérheti az általam kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 
 
5.6   Törléshez való jog
 
 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljem a rá vonatkozó személyes adatokat:
 
 
· a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
· az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 
· az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 
· a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 
· a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
· a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 
 

· a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 
· a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 
· a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 
· vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
 
5.7    Az adatkezelés korlátozásához való jog
 
 
Az érintett kérésére korlátozom az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 
 
· az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 
· az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 
· az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 
· vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
 
5.8    Adathordozáshoz való jog
 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
 
5.9    Tiltakozás joga
 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
 
5.10   Visszavonás joga
 
 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja
 
 
6      Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
 
 
Név: Dr. Erdős Tamás ügyvéd, mediátor
 
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 12/B. fszt. 5.
 
Kamarai azonosító szám: 36059616
 
Adószám: 57127699-1-43
 
Belső adatvédelmi felelős neve: Dr. Erdős Tamás
 
Elérhetőségei: (+36) 1-215-4124, info@erdosdr.hu
 
 
7      Jogérvényesítési lehetőségek
 
 
A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával, közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
 
 
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
 
 

Budapest, 2018. május 24.


 
 
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz